Wil je eens vrijblijvend kennismaken met YENS?

Privacy statement

Dit is het privacy statement van YENS, voor vragen kun je mailen naar [email protected]. In dit privacy statement informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door YENS.

YENS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zorgvuldigheid voorop

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. YENS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

– Het vervullen van de overeenkomst met jou
– Om met jou te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
– Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
– Om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
– Om contact met je op te nemen indien je het contactformulier hebt ingevuld op de website
– Je per e-mail de nieuwsbrief of andersoortig geautomatiseerde mailing te sturen waarvoor je je hebt ingeschreven
– Om sales activiteiten uit te voeren
– Voor sollicitatieprocedures
– Om wet- en regelgeving na te leven
– Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening en website
– Marketing en communicatie doeleinden
– Klanttevredenheidsonderzoeken

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de voormelde doeleinden kan YENS de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– NAW-gegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Kopie ID bewijs
– Burgerservicenummer (BSN)
– Financiële gegevens
– Functie
– Technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

De privacywetgeving bepaalt dat wij jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Al onze verwerkingen vinden plaats op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
 2. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting
 3. Op basis van jouw toestemming
 4. Vanwege een gerechtvaardigd belang van onze organisatie

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan in afwijking op onze standaard bewaartermijnen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen jouw gegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de belastingaangiften
- Het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Hosting van de website

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt als verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder kan het zo zijn dat wij de door jou verstrekte gegevens aan een derde moeten verstrekken om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

YENS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Archief wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens YENS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij
 • Intrekken van toestemming
 • Een bepaalde verwerking beperken
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze activiteiten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YENS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. YENS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

_ga

Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar

_gat

Cookie: Google Analytics
Functie: Wordt door Google Analytics gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te reguleren.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

_gid

Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.


PHPSESSID

Cookie: PHPSESSID
Functie: Dit cookie houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s je bezoekt en de gedane zoekopdrachten.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie


wordpress_test_cookie

Cookie: WordPress
Functie: Cookie wordt geactiveerd als de login-pagina bezocht wordt. Er wordt dan gekeken of de browser cookies toestaat.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie

 

 

Contactgegevens

Yens B.V.
Steenoven 8
3911 TR Rhenen
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0317 – 785 683

Heb je over deze privacy policy nog vragen?

YENS Starter

Voor de startende ZZP'er
Vanaf 99 euro per maand

YENS ZZP

Voor de eenmanszaak of ZZP'er
Vanaf 119 euro per maand

YENS VOF

Voor de grote eenmanszaak of VOF
Vanaf 159 euro per maand

YENS MKB

Voor MKB ondernemers met een BV
Vanaf 199 euro per maand

Weten welk pakket het beste bij je past?